top of page

Autorització Escola de Muntanya Montpalau Team

1.- Que autoritzo que el meu fill/filla dugui a terme les activitats dirigides per la Lluna Marti Aragonès, Martí Làzaro Llorens i per les persones designades per la mateixa, consistents en activitats esportives de tot tipus, incloent rutes i excursions a muntanya i platja a peu i en bicicleta.

2.- Que conec que les esmentades activitats comporten, per la seva pròpia naturalesa, una sèrie de riscos.

3.- Que conec que el menor ha de tenir una assegurança per dur a terme  les esmentades activitats que cobreixi el risc d’accident, assegurança que haurà d’estar en vigor per tot el temps que el menor dugui a terme l’activitat, declarant tenir ja en la data de la signatura del present contractada la mateixa.

4.- Que si bé les activitats seran dirigides amb tota la diligència i cura deguda, en cas de lesió o accident qualsevol reclamació es dirigirà a l’asseguradora que cobreix l’activitat, sense responsabilitat personal ni civil per part de la Lluna Marti ni de les persones designades per mateixa per dur a terme l’activitat.

5.- Que així mateix autoritzo que el meu fill pugui fer desplaçaments en vehicle privat conduit per les persones que dirigeixen l’activitat o altres pares col·laboradors.

6- Autorització per a la publicació de imatges dels nens assistents a les activitats del Montpalau Team. Amb la inclusió de les noves tecnologies com a medi de comunicació i de promoció de les diferents activitats que realitzen, i donant que existeix la possibilitat de que en aquestos puguin aparèixer imatges dels vostres fills durant la realització de les activitats a les que heu apuntat. I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’ article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei 15/1999, de 13 de Desembre , sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i en concret el dret a preservar la imatge d’un menor està contemplat en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei de Enjudiciament Civil. La direcció d’aquesta extraescolar infantil  demana el consentiment als pares o tutors legals, per a poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup, que amb caràcter pedagògic i de promoció de les activitats que en aquestes estades realitzem, es puguin realitzar als nens i nenes, en les diferents seqüències i activitats realitzades a les nostres instal.lacions.

bottom of page