top of page

Drets d'imatge

Tots els socis de l'Associació Montpalau Team, durant el procés d'alta de soci, han acceptat i autoritzat l'ús de la seva imatge en publicacions, notícies, revistes i audivisuals relacionats amb les activitats del Montpalau Team. Amb la inclusió de les noves tecnologies com a medi de comunicació i de promoció de les diferents activitats que realitzen, i donant que existeix la possibilitat de que en aquestes puguin aparèixer imatges dels socis, tant majors com menors d'etat, durant la realització de les activitats a les organitzades per l'associació. I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’ article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei 15/1999, de 13 de Desembre , sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i en concret el dret a preservar la imatge d’un menor està contemplat en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei de Enjudiciament Civil.  La junta general de l'entitat demana com a requisit obliatori el consentiment de tot soci / tutors legals, per a poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup, que amb caràcter pedagògic i de promoció de les activitats que en aquestes estades realitzem, es puguin realitzar als socis de l'entitat, en les diferents seqüències i activitats realitzades a les nostres instal.lacions.

bottom of page